Ubezpieczenia

Planujesz wypoczynek za granicą? Chcesz cieszyć się wolnym czasem spędzanym z najbliższymi?

Ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo własne oraz najbliższych? Mając na uwadze Twoje potrzeby i oczekiwania, przedstawiamy Ci ofertę ubezpieczeniową gwarantującą pełne poczucie bezpieczeństwa.
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA TRAVEL obejmuje:
 1. Ubezpieczenie Kosztów Leczenia zapewniające, w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:
 • zwrot kosztów poniesionych na badania i zabiegi lekarskie,
 • zakup lekarstw,
 • pobyt w szpitalu,
 • transport ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala oraz transport do kraju,
 • zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnej dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,
 • zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą,
 • zwrot kosztów wizyty osoby wskazanej przez ubezpieczonego,
 • zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania za granicą w celu rekonwalescencji,
 • zwrot dodatkowych kosztów transportu ubezpieczonego po zakończeniu leczenia z miejsca hospitalizacji za granicą do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży.
 • Dodatkowo w wariancie SUPER ubezpieczenie obejmuje:
 • opiekę nad ubezpieczonymi członkami rodziny towarzyszącymi ubezpieczonemu w podróży (powrót do Polski),
 • opiekę nad ubezpieczonymi nieletnimi dziećmi towarzyszącymi ubezpieczonemu w podróży, gdy nie towarzyszy im inna osoba dorosła (powrót do kraju),
 • pomoc w przypadku przerwania podróży,
 • pomoc prawną.
 1. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków gwarantuje świadczenie, gdy nastąpi:
 • trwały uszczerbek na zdrowiu lub
 • śmierć osoby ubezpieczonej.
 1. Ubezpieczenie Bagażu Podróżnego obejmuje przedmioty osobistego użytku ubezpieczonego. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odpowiada za utratę lub ubytek wartości ubezpieczonych rzeczy z powodu ich zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia.
 1. Ubezpieczenie Oodpowiedzialności Cywilnej gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w zakresie roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, powstałych w wyniku szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej przez ubezpieczonego w trakcie jego podróży zagranicznej.
Inne rodzaje ubezpieczeń
 1. Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej zakupione w Biurze Podróży. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji lub przerwania przez ubezpieczonego uczestnictwa w imprezie, z powodów niezależnych od niego np. nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego, nagłego zachorowania lub śmierci najbliższego członka jego rodziny lub szkody w mieniu ubezpieczonego. Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem mogą zostać objęte niewykorzystane świadczenia podróżne.
 1. Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA SKI obejmuje ryzyka związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa, narciarstwa wodnego lub windsurfingu. Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty ratownictwa, sprzęt sportowy i odpowiedzialność cywilna - rzeczowa i osobowa - na terenie całego świata.
 1. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Czasie Podróży Krajowych. Tym ubezpieczeniem mogą zostać objęci uczestnicy krajowych imprez turystycznych lub grupy dzieci i młodzieży oraz personel szkół na koloniach, obozach i wczasach.
 1. Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA BUSINESS TRAVEL - przeznaczone jest dla osób często wyjeżdżających służbowo lub prywatnie za granicę. Jest ono zawierane na 6 lub 12 miesięcy. Ubezpieczenie dostępne jest w formie imiennej lub bezimiennej. Dla każdej z tych form ubezpieczenie jest dostępne w pakietach obejmujących:
 • koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny, odpowiedzialność cywilną.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariantach: STANDARD, SUPER, SUPER VIP różniących się zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie BUSINESS TRAVEL, zawiera dodatkowo w wariancie SUPER, opcje: zastępstwa ubezpieczonego oraz opóźnienia lotu. Gdy ubezpieczony nie może wykonywać powierzonych mu obowiązków w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pokrywa koszty transportu osoby, która ma przejąć obowiązki ubezpieczonego. W razie opóźnienia lub odwołania lotu, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwraca niezbędne wydatki, których nie pokrywa przewoźnik. Przy Ubezpieczeniu Bagażu, umowa obejmuje również opóźnienie bagażu. W tym przypadku SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwraca koszty poniesione na zakup niezbędnych przedmiotów znajdujących się w bagażu. Przedmiotem ubezpieczenia bagażu podróżnego mogą być także przedmioty wartościowe (np. sprzęt komputerowy, fotograficzny, przenośne telefony, sprzęt audio i video). Dodatkową opcją w wariancie SUPER VIP Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej jest udzielenie przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zwrotnej pożyczki na pokrycie kaucji, gdy ubezpieczony został zatrzymany przez organa ścigania obcego państwa.

Ubezpieczenie BUSINESS TRAVEL w formie bezimiennej jest skierowane do osób zatrudnionych w podmiotach gospodarczych mających siedzibę w Polsce, a także osób wskazanych przez te podmioty, w czasie ich podróży zagranicznej. Na polisie w formie karty widnieje wówczas nazwa przedsiębiorstwa, które zobowiązane jest do prowadzenia ewidencji ubezpieczonych osób oraz terminów ich podróży. Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby, o których podróży SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zostało poinformowane najpóźniej przed jej rozpoczęciem. Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. trwa w okresie obowiązywania umowy wyłącznie przez liczbę osobodni, za które została opłacona składka. Umowę ubezpieczenia zawiera się na rok. W przypadku niewykorzystania limitu osobodni, niewykorzystane osobodni przechodzą na nowy okres umowy, jeżeli zostanie ona przedłużona o kolejny rok.

Jeśli zdarzy się wypadek ...

SIGNAL IDUNA Polska TU SA
Biuro Likwidacji Szkód Turystycznych i Osobowych
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
Tel.: (+48) 22 50 56 160
Fax: (+48) 22 50 56 161

Signal Iduna on-line